Privacyverklaring voor vertegenwoordigers van klanten

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop de Volvo Group uw persoonsgegevens verwerkt.

De Volvo Group kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten. 

Indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Indien u de bestuurder van een voertuig of de operator van een bouwmachine bent of bent geweest, dat werd verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor bestuurders.

Als u werknemer bent of bent geweest van een Volvo Group-bedrijf of actief bent geweest als consultant, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers of consultants. 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming 

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag en AB Volvo (“VOLVO”) zijn als verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Group Privacy Officer van VOLVO op gpo [dot] office [at] volvo [dot] com of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO verwerkt alle of een gedeelte van de volgende categorieën persoonsgegevens:
 

Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer
 

Identificatiegegevens, zoals voorkeurstaal, foto, kledingmaat, voedingsvoorkeuren
 

Gegevens over beroep en betrekking zoals bedrijfsnaam, functie, vestigingsplaats, land
 

Gegevens over reparatie/onderhoud, zoals het bijhouden en registreren van activiteiten (waaronder garantieclaims) die u heeft ondernomen in verband met het onderhoud, de reparatie of service van voertuigen
 

Gegevens over opleiding en vorming, zoals opleidingen en trainingsactiviteiten 
 

IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoorden, inloggegevens, alsook gegevens en logbestanden over uw gebruik van VOLVO’s IT-apparatuur, toepassingen of services

 

Indien u een zelfstandige bent, verwerkt VOLVO ook de volgende categorieën persoonsgegevens:
 

Financiële gegevens, zoals informatie over kredietkaart of betalingen, alsook gegevens van bankrekeningen
 

Contractgegevens, zoals verkooporders, contracten en andere overeenkomsten tussen u en VOLVO

 

Verwerkingsgrond en doeleinden van de gegevensverwerking
 

VOLVO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de hieronder vermelde verwerkingsgronden en voor de volgende doeleinden (die elk nader worden toegelicht), 
 

Wettelijke verplichting. VOLVO kan bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om transacties te rapporteren aan een belastingdienst waarbij VOLVO uw persoonsgegevens moet verwerken.
 

Uitvoering van de overeenkomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat VOLVO verplicht is om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de voorwaarden en overeenkomsten van een order of servicecontract dat door u of uw werkgever is ondertekend.
 

Gerechtvaardigd belang. Het beheer van de dagelijkse werkzaamheden conform wettelijke en redelijke handelspraktijken waaronder het beheer van klantenrelaties om contract(en) uit te voeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract met u of uw werkgever te sluiten, wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in hoofde van VOLVO. VOLVO wil bijvoorbeeld uw voorkeurstaal weten om correct met u te kunnen communiceren in dagelijkse activiteiten.
 

In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere verwerkingsgrond van toepassing is, kan VOLVO uw individuele toestemming vragen om uw persoonsgegevens in volgende gevallen te verwerken. Indien uw toestemming is verkregen, bent u te allen tijde gerechtigd deze in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 

Communicatie voor promotie- en marketingdoeleinden zoals het verzenden van onze periodieke nieuwsbrief/magazines, informatie over onze diensten, promotie- en advertentiemateriaal, uitnodigingen voor evenementen die door ons of derden waarmee we samenwerken worden georganiseerd.
 

Klantonderzoeken, zoals onderzoeken inzake klanttevredenheid, dealertevredenheid, productkwaliteit en procesverbetering.
 

Gepersonaliseerde diensten, zoals het toesturen van een jas met het merk Volvo in uw maat, of het aanbieden van voeding die aan uw voorkeur voldoet wanneer u wordt uitgenodigd voor een door Volvo georganiseerd evenement.

VOLVO ontvangt de persoonsgegevens in de eerste plaats van u en uw werkgever (met uitzondering van financiële gegevens in het laatste geval). We kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen via het bedrijf dat u een VOLVO-product of -dienst heeft verkocht of verhuurd.
 

Sommige persoonsgegevens worden mogelijks ook automatisch gegenereerd door de IT- of andere systemen van VOLVO, wanneer u online services aanmaakt of gebruik maakt van toegang tot services die worden geleverd door VOLVO.

VOLVO heeft sommige persoonsgegevens nodig om te communiceren met klanten voor zakelijke doeleinden. Het niet overmaken van persoonsgegevens belemmert de verwerking en levering van de producten en diensten die u of uw werkgever verwachten van VOLVO.

VOLVO zal normaal uw persoonsgegevens niet delen met personen buiten de Volvo Group, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving. Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, kan VOLVO uw persoonsgegevens toch delen met een ander Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de EU/EER. Eveneens kan VOLVO , als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, deze persoonsgegevens delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.
 

VOLVO zal in alle gevallen alle redelijke inspanningen leveren om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te realiseren, zoals dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde Standaarbepalingen, het gebruik van het EU-US Privacy Shield of andere gelijkaardige mechanismen die op enig moment zijn erkend of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van de overeenkomst, rekening houdend met bijvoorbeeld de contractuele termijn, vereisten van garantie en productaansprakelijkheid. VOLVO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

U heeft het recht om van VOLVO informatie te krijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO evenals om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op doorgifte van uw persoonsgegevens (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), indien de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze geautomatiseerd is. 
 

U heeft ook het recht om uw klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteit. Wilt u meer informatie over deze rechten en hoe u deze kan doen gelden, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

Meer informatie over de rechten van betrokkenen