Trucks

PRIVACYVERKLARING VOOR VERTEGENWOORDIGERS VAN LEVERANCIERS

Kennisgeving over persoonsgegevens 

Deze kennisgeving bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Volvo Group.

De Volvo Group kan persoonsgegevens over u verwerken, als u als individu of als werknemer van een bedrijf een product of dienst heeft gekocht of gehuurd dat of die wordt aangeboden door een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren. Lees in dit geval de kennisgeving voor klanten. 

Als u als individu of als werknemer van een bedrijf een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren, worden uw persoonsgegevens mogelijk door ons verwerkt. Lees in dit geval onze kennisgeving voor leveranciers.

Als u de chauffeur bent van een voertuig of de operator van een bouwmachine die is verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren, kunnen we persoonsgegevens over u verwerken. Lees in dit geval onze kennisgeving voor chauffeurs.

Als u in dienst bent of bent geweest bij een bedrijf van de Volvo Group of bent ingehuurd als consultant, kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken. Lees in dit geval onze kennisgeving voor werknemers of consultants. 

Identiteit en contactgegevens van de controller en de privacyfunctionaris van de groep

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB en AB Volvo ("VOLVO"), zijn als controllers van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van de VOLVO Group via gpo.office@volvo.com, of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO verwerkt alle of een deel van de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens van vertegenwoordiger van leveranciers, zoals naam, werkplekadres, e-mailadres, telefoonnummer

Organisatiegegevens, zoals bedrijfsnaam, functie, werkplek, land

IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikers-ID, wachtwoorden, inloggegevens, en gegevens en logbestanden over uw gebruik van de IT-toepassingen of -services van VOLVO

Als u een eenmanszaak bent, kan VOLVO ook het volgende verwerken:

Financiële gegevens, zoals krediet- of betalingsinformatie en bankrekeninggegevens

Contractuele gegevens, zoals inkooporders, contracten en andere overeenkomsten tussen u en VOLVO

 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking

VOLVO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

Legitieme belangen. De legitieme belangen van VOLVO omvatten het belang om de dagelijkse activiteiten te beheren volgens wettelijke en eerlijke handelspraktijken, inclusief het beheren van de relaties met leveranciers om contracten uit te voeren waarbij u of uw werkgever partij is en/of om de nodige stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten met u of uw werkgever. VOLVO moet bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur kennen om in de dagelijkse activiteiten goed met u te kunnen communiceren.

VOLVO zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Voor het communiceren met uw werkgever om de relaties van VOLVO met leveranciers te beheren, om contracten uit te voeren waarbij u of uw werkgever partij is en/of om de nodige stappen te ondernemen voordat een contract met u of uw werkgever wordt gesloten.

Als u een eenmanszaak bent, zal VOLVO financiële gegevens verwerken zodat u betaald krijgt.

Van uzelf of uw werkgever.

Sommige persoonsgegevens zijn nodig om VOLVO voor zakelijke doeleinden te laten communiceren met leveranciers. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, belemmert dat de verwerking van de producten en diensten die u of uw werkgever van VOLVO mag verwachten. 

VOLVO zal uw persoonsgegevens normaal gesproken niet delen met iemand buiten de Volvo Group, tenzij dit door wet- of regelgeving is vereist. VOLVO kan echter, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met andere Volvo Group-bedrijven, inclusief bedrijven buiten de EU/EER. Volvo kan ook, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met externe leveranciers, inclusief leveranciers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER). VOLVO zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik omvatten van overeenkomsten tussen bedrijven of afspraken voor externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of het EU-VS-privacyschild of andere mechanismen die van tijd tot tijd door de relevante autoriteiten zijn erkend of goedgekeurd. Neem bij vragen over de overdracht contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van VOLVO.

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld in het kader van de contractuele periode, garantie- en productaansprakelijkheidsvereisten, en niet langer dan nodig is voor VOLVO om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

U heeft het recht om bij VOLVO informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door VOLVO worden verwerkt en om toegang te verkrijgen tot dergelijke persoonsgegevens. U heeft ook het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen als deze onjuist zijn en een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Verder heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitieme belangen of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere controller) als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op instemming of een contractuele verplichting en dit geautomatiseerd plaatsvindt.

U heeft ook het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. Neem voor meer informatie over deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van VOLVO.

Meer informatie over rechten van betrokkenen